دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 170,000 ريال

نوع جلد: شومیز

عناصر سینما

استفان شارف
محمد شهبا و فریدون خامنه پور
درباره نظریه تاثیر زیبایی شناسی سینمایی - چاپ هفتم

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: هشتم
: 1395
: 20/5*23/5
: 172
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب