دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 28,000 ريال

نوع جلد:

فیلمهای ما، فیلمهای آنها

ساتیا جیت رای
محمد شهبا
0

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
:
: 1387
: 20/5*23/5
: 134
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب