سه شنبه 1 آبان 1397
قیمت: 350,000 ريال

نوع جلد: سخت

به دانش بزرگ و به همت بلند

سایه اقتصادی نیا
جشن نامه استاد احمد سمیعی (گیلانی) - زیر چاپ

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1393
: 15/5*23/5
: 463
: جشن‌نامه / یادنامه
آشنایی با نویسنده
سایه اقتصادی نیا
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب