سه شنبه 28 خرداد 1398
قیمت: 360,000 ريال

نوع جلد: شوميز

حيات اقتصادي ايرانيان در دوره مشروطه

سميه توحيدلو
دغدغه اصلي كتاب حاضر شناخت وضعيت جامعه ي ايراني از منظر اقتصادي بوده است . در شرايطي كه تاريخ را نه به روايت سوژه هاي انساني و كنشگران اقتصادي كه با روايت افراد صاحب نفوذ نوشته اند . در شرايطي كه ثبت و ضبط جزئيات براي معدود نگارندگان تاريخ بي اهميت شمرده مي شده در شرايطي كه اهميت موضوعات به قدرت و صاحبين قدرت مرتبط بوده و حذوفين اجتماعي نياز هاي شخصي و فعاليت خاص فاعلين انساني كمتر مورد توجه واقع ميشده طبيعي است كه انچه به ارث رسيده نمي تواند موجبات شناخت مارا از حيات و رفتارهاي كنش گران فراهم اورد . ازين روست كه در زمان حاضر هرچه بيشتر به شناخت سوژه ي انساني در خلال اسناد دست اول و منابع كمتر استفاده شده بپردازيم ميتوانيم راه گشاي نگاه ها و نظريات بعدي باشد . كتاب حاضر تلاش كرده است سبك زندگي خلقيات و ويژگي هاي حيات اقتصادي جامعه ايراني را در دوران مشروطه به تصوير بكشد .

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1395
: 14*21/5
: 470
: علوم اجتماعي
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب