شنبه 30 شهریور 1398
قیمت: 30,000 ريال

نوع جلد:

درآمدی پدیدارشناسانه به فلسفه دکارت

پرویز ضیاء شهابی
چاپ دوم

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
:
: 1391
: 14*21/5
: 135
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب